Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ БЕЗПОВОРОТНЬОЇ НЕЦІЛЬОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Цей документ «Публічна оферта про укладання договору безповоротної нецільової фінансової допомоги (далі — «Оферта») є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАМАНІЯ», що надалі іменується «Виконавець», укласти вищевказаний (далі – «Договір») на викладених нижче умовах з будь-якою особою, яка прийме цю пропозицію (далі за текстом – «Замовник»). При спільній згадці Виконавець і Клієнт далі іменуються «Сторони».

 

Порядок укладання Договору

 

1.1. Оферта вважається прийнятою Замовником та Договір укладеним Сторонами з моменту виконання Замовником сукупності таких дій:

 

а) Подання заявки на участь у заході в електронній формі на сайті Виконавця за адресою: https://edu.mmr.ua/ або електронною поштою [email protected], відповідно до інструкцій на сайті Виконавця. Направлення заяви здійснюється після ознайомлення з текстом Оферти.

 

б) Оплати Замовником безповоротної нецільової фінансової допомоги (далі – «Фінансова допомога») у розмірі, визначеному на веб-сайті за адресою: https://edu.mmr.ua/.  Договір вважається укладеним із моменту його оплати.

 

1.2. Відповідно до законодавства України письмова форма Договору вважається дотриманою, якщо особа, яка отримала оферту, у термін, встановлений для її акцепту, вчиняє дії щодо виконання зазначених в оферті умов Договору, у тому числі дії щодо оплати послуг Виконавця.

 

Предмет договору

 

2.1. Виконавець зобов’язується організувати надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Послуги») у рамках проведення онлайн-заходу Виконавця (далі за текстом – «Заходи») на наведених нижче умовах.

 

Вартість Послуг, Порядок розрахунків, Анулювання та повернення коштів

 

3.1. Послуги надаються Замовнику на безоплатній основі, але за умови внесення останнім Фінансової допомоги, зазначеної у п. 1.1. Даної Оферти.

 

3.3. Оплата Фінансової допомоги проводиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначеному у розділі 5.

 

3.4. Якщо Замовником є ​​фізична особа, оплата Фінансової допомоги допускається з використанням електронних платіжних систем.

 

3.5. Оплата може бути здійснена  за безготівковим розрахунком.

   

3.6. При скасуванні Заходу Виконавцем розмір Фінансової допомоги Виконавцем не повертається.

 

3.7. До оплати Замовником, участь у Заході не підтверджено і Виконавець не несе жодних зобов’язань перед Замовником.

 

Заключні умови

 

4.1. Договір набирає чинності з моменту прийняття Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

4.2. Договір може бути розірваний у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

4.3. За жодних обставин Виконавець не буде нести відповідальності перед будь-якою стороною за будь-яку пряму, непряму, особливу чи іншу непряму шкоду внаслідок будь-якого використання інформації на Сайті https://edu.mmr.ua/ або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту https://edu.mmr.ua/.

 

4.4. Плачуючи Фінансову допомогу, Замовник погоджується з умовами цього Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом терміну дії цього Договору, так і після закінчення строку його дії.

 

4.5. Виконавець не несе відповідальності за способи та результати використання Замовником інформації, отриманої під час надання Послуг.

 

4.6. Сторони вживають заходів для вирішення всіх суперечок та розбіжностей, що випливають із Договору або у зв’язку з його виконанням шляхом переговорів. Термін розгляду претензії встановлюється у 30 (тридцять) днів з моменту її одержання Стороною.

 

4.7. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, такі суперечки та розбіжності підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

 

4.8. Укладаючи Договір, Замовник вільно, своєю волею та у своєму інтересі дає безстрокову безвідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених у ньому або наданих окремо персональних даних у зв’язку з укладенням та/або виконанням Договору, в тому числі вказівки на сайті Виконавця, що є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збирання, запису, систематизацію, накопичення, зберігання , уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

4.9. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до п.4.9. та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

 

4.10. Виконавець залишає за собою право здійснювати аудіо, відео та фотозйомку в рамках заходу, який може бути використаний для будь-яких цілей, у тому числі в рекламних цілях, а також для підтвердження участі Замовника в Заході.

 

4.11. Замовнику та направленим ним учасникам Заходу забороняється здійснювати аудіо, відео та фотозйомку без спеціального письмового дозволу Виконавця.

 

4.12. Усі повідомлення та інші документи за Договором повинні надсилатися за адресами, зазначеними у заявці та цій Оферті, що належить до нього. Повідомлення та інші документи в письмовій формі надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням доставки, інші повідомлення можуть надсилатися факсом або електронною поштою с/ на зазначених (-і) у відповідній заявці або цій Оферті номерів (-а) / адрес (- а) електронної пошти.

 

4.13. Сторони мають право будь-коли оформити Договір на надання Послуг на умовах цієї Оферти у формі одного документа, підписаного обома Сторонами.

 

4.14. Чинна редакція Оферти розміщена на сайті Виконавця та доступна в мережі Інтернет за адресою:_____________

 

  1. Реквізити Виконавця:

 

ТОВ «МЕДІАМАНІЯ»

Місцезнаходження: вул. Кайсарова, 2, м Київ

Код ЄДРПОУ 39401302

IBAN UA093226690000026009300132070 у ТВБВ №10026/02 в АТ «Ощадбанк», м. Київ

МФО 322669

Платник єдиного податку за ставкою 5%

Тел. +38 067 223 01 74

 

  1. Придбання квитків:

 

З питань придбання квитків звертатись до служби продажу бізнес/медіа бюро ekonomika+

Марія Титаренко тел.: +38 (067) 223 01 79 тел.: +38 (095) 464 35 91 e-mail.: [email protected]

To top